Introductie
  
  
 Communicatie
  
 Presentatie
  
 Referenties
  
 Voorwaarden
  
 Contact
 
 
Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, trainingen, coaching en adviestrajecten, die worden verzorgd door Signature Communicatie Advies, nader te noemen "Signature".

1.2 Al onze aanbiedingen zijn bedoeld voor de geadresseerde potentiële opdrachtgever. De informatie uit ons voorstel is vertrouwelijk en wij rekenen ook op vertrouwelijke behandeling hiervan.

1.3 Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Wij zijn pas gebonden, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard.

2. Wijzigingen

2.1 Een verzoek om wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden of leveringen zullen wij altijd overwegen. Wij zijn echter niet verplicht tot instemming.

3. Inschrijving

3.1 Inschrijving voor trainingen vindt uitsluitend plaats door een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever en een bevestiging hiervan door Signature.

4. Wijze van uitvoering opdracht

4.1 De opdracht wordt uitgevoerd op de naar ons inziens beste wijze. Uiteraard zullen wij de opdrachtgever van te voren inlichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm zal worden gegeven.

4.2 Wij zijn gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan derden.

5. Annulering

5.1 Na akkoord treden onze annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in 5.2 in werking voor tussentijdse beëindiging of verschuiving van de opdracht.

5.2 Tot acht kalenderweken voor aanvang van de eerst geplande opleidingsdag zijn alle ontwikkeling- en projectcoördinatie kosten verschuldigd. Bij annulering of verschuiving tussen de acht en vier weken voor aanvang van de eerste dag wordt 50% van het overeengekomen tarief berekend. Tussen de vier en twee weken voor aanvang van de eerste dag wordt 75% berekend. Bij annulering of verschuiving binnen 14 dagen voor aanvang van de opdracht wordt 100% in rekening gebracht.

6. Voorbehoud

6.1 Signature behoudt zich het recht voor programma's van opleidingen en trainingen aan te passen. Mocht Signature door verhindering van een medewerker of door overmacht een training moeten annuleren of afbreken, dan zal zij binnen redelijke termijn een andere training verzorgen.

6.2 Signature is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte kosten of schade die cursisten of opdrachtgever om welke reden dan ook zouden (kunnen) leiden.

7. Facturering

7.1 Aan opdrachtgever wordt wekelijks een (deel) factuur verzonden voor het afgeronde deel van de overeengekomen prijs.

7.2 De betaaltermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Door niet op de training te verschijnen vervalt de financiële verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van Signature niet.

7.3 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Signature alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

8. Trainingsmateriaal

8.1 Signature behoudt zich alle rechten, met name auteursrecht, voor met betrekking tot door Signature verstrekte les- en leermiddelen. De cursist en de opdrachtgever is niet gerechtigd om trainingsmateriaal van Signature in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

9. Acceptatie

9.1 Door inschrijving op één van de trainingen of workshops accepteert de cursist, alsmede de opdrachtgever, de hiergenoemde leveringsvoorwaarden.

10. Aanpassingen

10.1 Aanpassingen op deze leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd. Aanpassingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor deze aanpassingen zijn overeengekomen.

 
 
� 2007 copyright Signature